Sv: Re: Norrland sektionens årsmöte.

  januari 28, 2010 at 00:10 #152144

  KALLELSE till

  Årsmöte SSK Norrland Söndagen den 31/1 2010 Kl. 13.00.

  Plats: Cafe Koppen, Hällgumsgatan 39, 872 36 KRAMFORS Tfn 0612-717767

  Dagordning:

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3 Fråga om mötets behöriga utlysande.
  4. Val av ordförande för mötet.
  5. Val av sekreterare för mötet.
  6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
  7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning för det gångna verksamhetsåret.
  8. Föredragning av revisionsberättelsen.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  10. Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder:

  Ordförande och sekreterare för en tid av två år.
  Kassör för en tid av ett år
  Ledamot för en tid av två år
  Ledamot för en tid av ett år
  Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
  Val av två medlemmar till valberedning för en tid av ett år.

  11. Kommande möten och träffar

  12. Info från Svenska Saabklubben centralt

  13. Motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 Jan 2010

  14. Mötets avslutande.

  Styrelsen hoppas räknar på samma goda uppslutning som förra året så att vi kan pricka in aktiviteter och arrangemang på ett för de flesta så bra sätt som möjligt.

  Efter mötet äter vi middag på lämpligt ställe i Kramfors.

  VARMT VÄLKOMMNA!
  Styrelsen