Stadgar

På denna sida har vi samlat stadgarna för Svenska Saabklubben. Dessa kan även laddas ned: Svenska Saabklubben stadgar 2013-03-23 (PDF, 95,6 kB).

Stadgar

För den ideella föreningen Svenska Saabklubben med säte (hemort) i Stockholm med organisationsnummer 867200-6502. Grundades 1976. Stadgarna ändrade senast av årsmötet den 2013-03-23 i Västervik.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Allmänt

Svenska Saabklubben utgör en ideell förening/sammanslutning av fysiska personer med kulturell och social inriktning, öppen för alla med intresse för bevarande av Saabbilar och modeller samt deras kulturella och tekniska historia.

§ 2 Ändamål

Saabklubbens målsättning är att:

 • Med miljöhänsyn och trafiksäkerhetsfrämjande arbete verka för bevarandet av teknisk och historiskt intressanta Saabbilar och därtill knutna företeelser, samt främja förståelsen för och kunskapen om motorismens och Saabbilarnas historia. Samt att tillvarata medlemmars gemensamma intressen samt att medverka till att gårdagens Saabbilar får användas på morgondagens vägar.
 • Att verka för att kunskapen kring fordonets rätta originalutförande bevaras.
 • Att främja kunskap kring Saabbilarnas tävlingshistoria.
 • Att främja kunskap kring hur utförandet av tävlingsmodeller korrekt kan återskapas.(Trimning, Chassi, Skyddsutrustning mm.)
 • Verka för god reservdelsförsörjning till medlemmar som även innefattar den stora tidstypiska tillvalsförsörjning som Saab tillhandahöll genom sin fantastiska tävlingshistoria till medlemmar och till rimliga priser.
 • Främja ökande kontakter mellan medlemmar, klubbar genom till exempel träffar, rallyn och körning på bana.
 • Tillvarata medlemmars gemensamma intressen och hålla sig informerad om förändringar och lagstiftning/regelförändringar vid berörda myndigheter, organisationer, föreningar och andra företag som kan påverka klubbens fortsatta verksamhet.

§ 3 Sammansättning

Saabklubben består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 4 Beslutande organ

Saabklubbens beslutande organ är årsstämman, extra årsstämma och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Saabklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen beslutar, av två eller flera styrelseledamöter gemensamt eller var för sig. ( Se separat attestförordning )

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår

Saabklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 Januari t.o.m 31 December.

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och Saabklubben får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras genom skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarande. Vardera parterna svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 10 Upplösning av föreningen

För upplösning av Saabklubben krävs beslut av årsstämman med minst 2/3 av samtliga medlemmars röster eller 4/5 av de på årsstämman närvarande. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att Saabklubben tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta Saabklubbens handlingar m m skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 11 Medlemskap

Saabklubben är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa Saabklubbens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlem som aktivt gynnat och främjat Saabklubben samt gjort Saabklubben stora tjänster, kan kallas hedersmedlem genom förslag från medlem eller styrelsen och beslut av stämman.

Saabklubben sparar adressinformation om sina medlemmar i dataregister. Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och skall övervakas av kassör, sekreterare och medlemsansvarig.

§ 12 Utträde

Medlem som vill utträda ur Saabklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat Saabklubben. Medlem som inte har betalat medlemsavgift före ordinarie stämma får anses ha begärt sitt utträde ur Saabklubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur Saabklubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av Saabklubben beslutade avgifter, motarbetat Saabklubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Saabklubbens intresse. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen här för redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörda

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem;

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • Har rätt till information om Saabklubbens angelägenheter,
 • Skall följa föreningens stadgar,
 • Har inte rätt till Saabklubbens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • Skall betala medlemsavgift senast innan ordinarie stämma samt eventuella övriga avgifter som beslutas av Saabklubben.
 • Har ej rätt att inköpa reservdelar av Saabklubben och sedan sälja dessa på den öppna marknaden och som direkt kan hänföras till egen vinning och eller försätta kravet om medlemskap ur spel.
 • Alla medlemmar skall kunna delge klubben förslag om behov av tillverkning av delar, medverka till framtagning av föreslagen tillverkning för att sedan överlämna detta till klubben i sin helhet.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt och kallelse

Årsstämman som är Saabklubbens högsta organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till stämman skall av styrelsen senast 8 veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i Saabklubbens interna tidskrift / tidningen Bakrutan alternativ sociala medier. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller fråga om väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Beslut om ändring av stadgar skall tas upp till avgörande vid två på varandra följande stämmor, varav ett skall vara ordinarie stämma. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, valberedningens förslag till nyval i styrelsen, val av revisorer samt val till valberedningen med kort presentation samt verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner och med styrelsens yttrande av motionerna skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmöte och extra årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag (Motion) till ärende att behandlas av årsstämman

Såväl medlem som styrelse får avge förslag (motion)som skall behandlas av årsstämman. Förslag (motion)från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge yttrande över förslaget (motionen).

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsstämman

Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt på stämman. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 18 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag av 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antal röster är vald (valda) oberoende hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning inte avser val gäller lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning/en är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd i Saabklubben får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, ej till valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd. ( vem som har rösträtt )
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsår.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för den kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner
 11. Propositioner från styrelsen
 12. Val av
  a) Saabklubbens ordförande för en tid av 2 år avgår jämna år.
  b) Saabklubbens kassör för en tid av 2 år avgår udda år.
  c) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
  d) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  e) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande tillika sammankallande.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 13. Beslut av ev. hedersmedlem .
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
 16. Saabklubbens stipendiefond.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutning.

§ 22 Extra stämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst 20 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall fattas skriftligen och innehålla skälen för begäran . När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra stämma och om beslutsrättighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

§ 23 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av en ordförande tillika sammankallande och 2 ledamöter vald av stämman. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till styrelsesammansättning, revisorer samt valberedning samt kort presentation av valbar medlem. Valberedningen skall enbart agera som representant för medlemskåren och ifall där avskedande av styrelseledamot anses befogad skall valberedningen kunna kräva att styrelsen eller årsstämman omedelbart tar upp frågan till handläggning.
Valberedningen äger rätt att deltaga vid styrelsens samtliga möten samt att läsa samtliga protokoll från styrelsens möten.

REVISORER

§ 24 Revision

Föreningsstämman utser:
* En erkänd redovisnings konsult som revisor.
* En revisor suppleant.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmans- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn äger rätt att regelbundet deltaga på styrelsemöten. Saabklubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 1 Februari.
Revisorerna skall granska styrelsen förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 20 dagar före stämman.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning

Styrelsen skall bestå av 5 – 7 personer från medlemskåren. Suppleanter träder automatiskt in när någon ordinarie ledamot har förhinder. Kallelse utgår alltid till suppleanter, men kallas med kort varsel.

Ordförande är Saabklubbens officiella representant
Ordförande leder och fördelar styrelsens arbete och övervakar styrelsens arbete.
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Vice Ordförande träder vid ordförandes förfall in i dennes ställe
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Sekreterare skall vid styrelsesammanträden och andra sammanträden föra protokoll. Sekreteraren skall registrera och förvara inkomna skrivelser, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa och ansvara för Saabklubbens arkiv, samt upprätta förslag till årsberättelser.
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Kassör / Ekonomiansvarig
Kassören skall inkassera och förvalta klubbens medel, låta föra noggrann bokföring , verkställa av styrelsen godkända utbetalningar.
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Ledamot
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Suppleant
Suppleant i styrelsen kan även väljas från de olika stabsfunktionerna.

§ 26 Styrelsens åliggande

När årsstämman inte är samlat är styrelsen i Saabklubben beslutande organ och ansvarar för Saabklubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för Saabklubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att,

 • Tillse att för Saabklubben gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • Verkställa av årsstämman fattade beslut.
 • Planera , leda och fördela arbetet inom Saabklubben,
 • Ansvara för och förvalta Saabklubbens medel,
 • Att ansvara för att upprätta föreningens mål, plan samt policy och tillse att dessa blir levande dokument.
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 § och förbereda möte.

§ 27 Kallelse, beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 28 Arbetsutskott

Styrelsen kan inom sig och med ingående andra föreningsmedlemmar för särskilt ändamål konstituera ett eller flera arbetsutskott.
Arbetsutskottet må till sammanträden adjungera de personer de därtill finner lämpliga.
Arbetsutskottet skall anmäla fattade beslut inom sitt ansvarsområde till styrelsen vid dess nästkommande sammanträde. Föredragande är utskottets ordförande.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av dess ordförande. Över arbetsutskottets sammanträde skall protokoll föras.

§ 29 Föreningstjänstemän

Vid tillsättande och eller avsättande av förenings tjänstemän till stabsfunktioner / befattningar så beslutar Styrelsen i samråd med valberedningen.
Styrelsen kan för särskilda ändamål tillsätta förenings tjänstemän, de kan vara oavlönade men bedöms det vara nödvändigt kan de anställas med avtalsenlig lön. Skriftlig arbets / ansvars-beskrivning skall fastställas av styrelsen.
Förenings tjänstemän svarar inför styrelsen, men de skall ha enbart en (1) kontaktperson i styrelsen.

§ 30 Lokalsektioner

Lokalsektioner av Svenska Saabklubben bildas under förutsättning att dessa följer de stadgar som Svenska Saabklubben tillsammans med lokalsektioner har utarbetat.

§ 31 Överlåtelse och beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller funktionär. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng