Integritetspolicy

Följande policy gäller för Svenska Saabklubben ideell förening.

1. Mål

Målet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan ta tillvara dina rättigheter som medlem i Svenska Saabklubben.

Policyn utgår ifrån gällande dataskyddslagstiftning och du kan alltid kontakta oss om frågor angående integritet och dataskydd.

Det är viktigt att du som medlem läser och förstår vår dataskyddspolicy denna policy gäller även användare av vår hemsida med forum.

2. Skäl

Inom Svenska Saabklubben tillika vår hemsida behandlar vi personuppgifter om er som användare för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot medlemmar, klubbens utgångspunkt är alltid att inte använda fler uppgifter än de som är nödvändiga för vår verksamhet.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas på våra webbplatser samt i vår klubbtidning Bakrutan.

Om ni som användare meddelar oss uppgifter om andra personer exempelvis familjemedlemmar är ni som uppgiftslämnare ansvariga för att klubben får behandla även dessa uppgifter i enlighet med aktuell policy, klubben använder inte era uppgifter för direktmarknadsföring.

3. Hur vi får in och behandlar era personuppgifter.

Svenska Saabklubben samlar in och behandlar era personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling kan ske när du använder våra tjänster. När det enligt lag krävs samtycke så kommer samtycke inhämtas av er innan behandling sker. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, klubben kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra klubbens skyldigheter enl, avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan betyda att klubben inte kan fullgöra de åtaganden den har gentemot dig.

Klubben får också tillgång till dina uppgifter på exempelvis följande sätt.

 • När du registrerar dig på vår hemsida.
 • Om du tillhandahåller dom direkt.
 • Uppgifter du lämnar i enkäter och undersökningar.
 • Uppgifter som klubben får när ni nyttjar klubbens tjänster.
 • Uppgifter klubben får när ni söker anställning eller är verksam som funktionär.
 • Uppgifter klubben får när ni ställer er till förfogande till Svenska Saabklubbens styrelse.
 • Uppgifter klubben får när ni ställer er till förfogande till underavdelnings styrelse.

4. Riktlinjer: Vilka personuppgifter behandlar klubben?

Klubben behandlar endast personuppgifter när den har laglig grund. Klubben behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal samt lag eller som är relevanta för klubben verksamhet i övrigt.

Här är exempel på personuppgifter som klubben behandlar.

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger eller registrerar
 • Uppgifter om medlemskap
 • Anställning
 • Kontakter vid akuta situationer ex. sjukdom eller olycka.

5. För vilka ändamål används dina personuppgifter.

Svenska Saabklubben behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur dom samlas in beror på vilka tjänster du använder inom klubben. Information som inhämtas från medlem, kund, eller hemsideanvändare används för att klubben skall kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som medlem. Svenska Saabklubben använder personuppgifter för att.

 • Fullfölja våra förpliktelser gentemot dig enligt avtal och lag eller som är relevanta när du nyttjar dom tjänster Klubben erbjuder.
 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.
 • Kunna kontakta dig via t.ex. telefon, e-post, sms, eller andra mobila eller digitala applikationer,
 • Kunna diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med utförandet av klubbens tjänster.
 • Kunna analysera och förbättra kvalitén på våra tjänster, till exempel verifiera att ditt användarkonto på hemsida samt medlemskonto inte används av andra.

6. Behandlar klubben dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Klubben utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett betryggande sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom Klubben som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

7. När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla klubbens förpliktelser enligt avtal eller lag.I de fall klubben lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar klubben sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Svenska Saabklubben kan lämna ut personuppgifter till tredje part till exempel Polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Klubben är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Klubben överför inte personuppgifter i annat fall än vad som uttryckligen anges i denna policy.

8. Var vi lagrar och överför dina uppgifter.

Svenska Saabklubben lagrar personuppgifter i enlighet med denna policy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras emellan Klubben och andra parter för de ändamål som framgår av denna policy. Om personuppgifter behövs för verksamhetens samarbete med tredje part kommer ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag att upprättas för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

9. Ändra eller radera och granska dina uppgifter.

Svenska Saabklubben skall ha tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter i enlighet med denna policy. Om dina uppgifter ändras, vänligen informera styrelsen för Svenska Saabklubben.

Svenska Saabklubben ansvarar inte för problem som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga eller om du underlåtit att meddela Klubben om ändringar.

Svenska Saabklubben gallrar personuppgifter enligt vid tillfället gällande lag. Det innebär att klubben raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

Svenska Saabklubben kommer att på din begäran eller när klubben upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligt till Svenska Saabklubbens sittande styrelse för tillfället och skall vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, eventuell e-postadress. Du har även rätt att invända mot behandlingen som utförs med stöd av berättigat intresse.

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om.

 • Du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 • Personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
 • Personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare använts till.
 • Du invänt mot behandling som stöder sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte används utan ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Svenska Saabklubbens styrelse så kommer styrelsen förhindra att sådan information fortsätter att behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

10. Cookies på Websidor.

Cookies på websidor tillhandahållna av Svenska Saabklubben står mer om här; https://saabklubben.se/om-saabklubben/dokument/cookiepolicy/

11. Svenska Saabklubben är personuppgiftsansvarig

Vilket innebär att klubben är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

12. Kontakt.

Om du har frågor kommentarer eller klagomål rörande Svenska Saabklubbens behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter vänligen kontakta Svenska Saabklubben styrelse.