Miljöpolicy

Följande miljöpolicy gäller för Svenska Saabklubben ideell förening.

Svenska Saabklubben skall verka för att:

 • Minimera buller vid möten rally och tävlingar
 • Minimera luftföroreningar genom att använda bra bränslen och oljor samt ha bra inställda och underhållna fordon.
 • Minimera spill av bränsle och olja genom varsam hantering samt genom att vara förberedda för åtgärder vid spill.
 • Miljöpåverkande restprodukter lämnas på miljöstationer.
 • Öka kunskapen om vad vi kan göra själva för att förbättra den allmänna miljösituationen.
 • För vår egen och andras skull använda miljöanpassade produkter.

Sortering och inlämning på miljöstation av:

 • Spilloljor
 • Batterier
 • Färgrester / lösningsmedel
 • Metaller
 • Förpackningar, plaster och gummi

Förvaring av renoveringsobjekt:

 • Om risk för läckage av olja & dyl, skall lämpligt uppsamlingskärl användas.
 • Töm alla tankar och samla i lämpligt kärl, montera bort batteri
 • Tänk på att andra människor kanske inte uppskattar det visuella intrycket av ditt renoveringsobjekt lika mycket som du gör.

Under renoveringen:

 • Minimera eller i görligaste mån eliminera alla former av spill.
 • Avfetta om möjligt med miljöavfettningsmedel samt samla upp spill under arbetets gång.
 • Byt alla packningar och tätningar även om så inte verkar behövas.
 • Använd produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Kontrollera miljöpolicyn och ställ krav på de företag ni anlitar under renoveringen.

Vid körning:

 • Ställ tändning och förgasare samt insprutningssystem noggrant.
 • Kör med hänsyn och respekt för andra samt beakta alltid gällande trafikregler.
 • Vid körning i grupp håll avstånd.
 • Undvik onödig tomgångskörning.
 • Tänk på att ljudet från din bil kan låta som musik i dina öron men kanske inte uppfattas lika underbart av andra, en högre växel och därmed sänkt varvtal på din motor gör stor skillnad.

Vid parkering eller annan uppställning:

 • Lägg oljeabsorbentmatta eller lämpligt kärl under motorn om risk för läckage finns.
 • Parkera lagligt.
 • Tvättning av fordon gör ni lämpligast på plats med oljeavskiljare. Tvätta inte på gatan eller på asfalterad yta. Tvättvatten och avfettning rinner ner i dagvattenbrunnar och förorenar reningsverk och sjöar. En enda droppe olja förstör 25 liter vatten tänkvärt eller hur?